Fontys respecteert de persoonlijke levenssfeer van bezoekers, studenten, medewerkers en relaties, die betrokkenen zijn bij het onderwijs en onderzoek van Fontys en de diensten die Fontys levert. Fontys verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van haar taken als Nederlandse instelling voor hoger onderwijs. 

Fontys verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent. Als Fontys bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt Fontys van deze externe dienstverleners c.q. bewerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens .
Fontys draagt zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen en de inzet van moderne technische IT-voorzieningen. 

Fontys heeft voor het onafhankelijke toezicht op de bescherming van persoonsgegevens een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze is opgenomen in het register van het College Bescherming Persoonsgegevens en vervult de taken zoals dit College heeft vastgesteld. Fontys heeft alle te verwerken persoonsgegevens gemeld bij deze functionaris. Via dit e-mailadres kunt u contact met hem opnemen.

Cookies

Voor de juiste werking van de website fontys.nl maakt Fontys gebruik van cookies, kleine tekstbestanden die naar uw computer worden gestuurd. Lees hier meer over de cookieverklaring Fontys Hogescholen.

Inschrijven nieuwsbrief